Haberler
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

 

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (“MSG”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz(ad, soyad, kimlik bilgileri, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, IP adresi, sosyal medya hesapları, yaşadığınız bölge vb.)özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları başta olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Fikir Ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatkapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

Kişisel verileriniz,

• 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak MSG ile imzalamış olduğunuz üyelik yetki belgesi çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

• Yukarıda belirlenen çerçevede MSG’nin bağlı olduğu mevzuatta tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,

• Üyelikten yararlanma sağlamak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,  

•  Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek

•  Tarafınızın talep edeceği bilgi ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

• Uygulama/aplikasyon yönetmek,

• MSG tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,

• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

• Yasal mevzuata uygun şekilde elektronik ileti gönderilebilmek,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

• KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

 

MSG tarafından işlenebilmektedir.

 

 

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ve MSG ile iş ortaklığı, organik ve/veya sözleşmesel bağı olan (akredite kuruluşları dahil) kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına vebunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak amacıyla aktarılabilmektedir.

 

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel veri sahibi olarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen  taleplerle ilgili başvurularınız;

BAŞVURU FORMU linki üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No: 4 ŞİŞLİ İSTANBUL adresine bizzat başvurarak veya elektronik posta yoluyla iletmek suretiyle MSG ile irtibata geçebilirsiniz. MSG, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar üzerine  başvurulara ilişkin bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılabilecektir.  
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Yukarıda belirtilen taleplerle ilgili başvuruların içeriğinde, aşağıdaki bilgilerin bulunması KVKK gereği zorunlu olup, bu bilgilerde herhangi bir eksiklik olması halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda, talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için TC Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
e. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir. 

Değerli Veri Sahipleri; yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla, msg@msg.org.tr e-postaadresini veya Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No: 4 ŞİŞLİ İSTANBUL adresini kullanmak suretiyle yazılı başvuru yaparak MSG ile her zaman iletişime geçebilirler.  

 

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

VII. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

 

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve  muhafaza edilmektedir. 

 

VIII. KVKK uyarınca MSG’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde MSG, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

• MSG’nin dayandığı mevzuatta açıkça öngörüldüğü hallerde,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

• MSG’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla MSG’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.